1/ Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend en aanvaard, regelen de
overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden, en a fortiori deze op documenten niet uitgaande van
SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN vzw (hierna verder afgekort als SMVL), dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door
deze laatste te worden aanvaard.
2/ Prijs- en diverse vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van SMVL binden haar niet behalve indien
schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door SMVL steeds bij benadering
medegedeeld en binden SMVL niet.
3/ Elke factuur van SMVL dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag.
Wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant te worden betaald op de factuurdatum. Het gebruik van
opleidingscheques ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur op de vervaldag. Opleidingscheques kunnen
pas in rekening worden gebracht zo zij daadwerkelijk door SMVL zijn geïnd geworden, hetzij rechtstreeks in aftrok op de
factuur, hetzij later via terugbetaling door SMVL. Er kunnen geen andere bedragen in mindering worden gebracht voor
bijvoorbeeld waarborgen of om andere redenen.
4/ Vanaf de dag dat zij dienden betaald te zijn en tot de dag van volledige betaling, worden onbetaalde factuurbedragen van
rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest van 10 % op jaarbasis. Betalingen worden eerst
aangerekend op de intrest en vervolgens op de hoofdsom. Bij wanbetaling worden deze onbetaalde facturen bovendien
verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van SMVL om een
hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien SMVL zich genoodzaakt ziet
om een gespecialiseerde derde, erkend tot het uitoefenen van activiteiten van minnelijke invorderingen en/of
verzoeningspogingen, opdracht geeft tot inning van verschuldigde sommen, worden voormelde bedragen nogmaals
verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro.
5/ Indien facturen van SMVL onbetaald blijven op hun vervaldag, is SMVL gerechtigd alle verdere leveringen van
goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde, mits zij dit aangetekend
meldt. De wanbetaler heeft alsdan geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge deze
opschorting zou oplopen.
6/ Klachten en protesten omtrent facturen van SMVL (met uitzondering van annulatie zie punt 8) dienen aangetekend
aan SMVL te worden toegezonden binnen de 8 dagen na factuurdatum, zoniet is de schuldvordering voortkomend uit
deze facturen onbetwist. Klachten omtrent verborgen gebreken betreffende geleverde goederen of uitgevoerde diensten
dienen eveneens aangetekend aan SMVL te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na
de vaststelling ervan.
7/ Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van SMVL zolang de volledige prijs ervan niet is betaald.
Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s en verantwoordelijkheden voor deze goederen. Terugname van deze
goederen heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.
8/ Het ondertekenen van de inschrijvingsfiche of het opleidingscontract, of het invullen en verzenden van het
inschrijvingsformulier op de website bindt de partijen en strekt hen tot wet. Annuleren kan enkel schriftelijk via email of
per aangetekend schrijven, waarbij de datum van ontvangst door SMVL geldt voor toepassing van de
annulatievoorwaarden. Kosteloos annuleren kan tijdelijk en uitzonderlijk (Corona maatregel) tot daags vóór aanvang van de
cursus. Nadien worden annulatiekosten aangerekend of is het totale bedrag verschuldigd (zie bijzondere voorwaarden op
www.syntra-mvl.be/annulatievoorwaarden).
9/ Indien de cursist voor rekening van een derde firma, vennootschap of werkgever de cursus volgt, dat dient hij/zij
deze opdracht te laten onderschrijven en ondertekenen. Deze laatste kan alsdan solidair worden aangesproken voor nog
verschuldigde onbetaald gebleven facturen. Bij ontbreken hiervan is de cursist gehouden zelf de opleiding te betalen.
10/ Indien het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt, kan SMVL beslissen een welbepaalde
cursus niet van start te laten gaan. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld
integraal terugbetaald. Deze cursist is evenwel niet gerechtigd op schadevergoeding.
11/ Op de overeenkomsten tussen SMVL en de wederpartij is het Belgisch Recht van toepassing. Voor alle betwistingen
tussen partijen zijn territoriaal alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, meer in
het bijzonder de Vrederechter te Dendermonde, en zo het haar materiële bevoegdheid overstijgt, de Rechtbanken van
Eerste Aanleg. (Uitzondering: voor facturaties uit hoofde van opleidingen te Aalst, Oudenaarde en Asse is de Vrederechter
te Aalst bevoegd 1e kanton, voor facturaties uit hoofde van cursussen te Sint-Niklaas, de Vrederechter te Sint-Niklaas 2e
kanton